ציון מתא”ם הוא ציון יחסי, ונקבע לאור הישגיהם של שאר הנבחנים באותו המועד. לכל חלק משני חלקי הבחינה מתקבל ציון, וכן מחושב ציון כללי. ציון מתאם הכללי מבוסס על הציונים בשני חלקי הבחינה, לפי המשקלות הבאים:

סטטיסטיקה ושיטות מחקר – 30% מהציון הכללי.ציון מתאם

הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה – 70% מהציון הכללי.

כל אחד משלושת הציונים בבחינת המתא”ם נע בטווח שבין 50 ל-150, כאשר ממוצע הציונים הוא 100 וסטית התקן היא 20.

ציון מתא״ם: אחוזי נבחנים בטווחי הציון הכללי בבחינת מתא”ם

טווח הציוניםאחוז הנבחנים שציונם נמצא
מתחת לטווחבטווחמעל הטווח
50-690991
70-7991180
80-89201169
90-99311752
100-109481735
110-119651619
120-12981118
130-1509280

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמדווח להם במישרין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. לכל מוסד שיקול דעת בלעדי בנוגע למשקלו של ציון מתא”ם בתהליך הקבלה לתואר מתקדם בפסיכולוגיה או למגמה כלשהי בפסיכולוגיה.

דילוג לתוכן