רגע לפני ההרשמה....

אנא קראו את תנאי ההתקשרות לפני מעבר לתשלום

 1. אני הח”מ (להלן גם: “התלמיד”) נרשמתי ללימודים באיתי מצא – בית ספר למתא”ם (להלן: “בית הספר”), והריני להביע את הבנתי ואת הסכמתי, לתנאי ההתקשרות המפורטים בו.
 2. אני מתחייב/ת לשלם לכם את מחיר הקורס הכולל ובמקרה של שינוי הקורס או מועדו באישורכם – מחיר מחירון של הקורס החדש (להלן: “מחיר הקורס”), וזאת עד תחילת הלימודים בקורס.אלא אם תאשרו לי בכתב הסדר תשלומים אחר, התשלום עבור מחיר הקורס ייעשה באופן הבא:
  • במועד הרישום לקורס יועבר לבית הספר סכום שלא יפחת מ-2000 ₪.
  • יתרת התשלום ממחיר הקורס תועבר בלא יותר משלושה תשלומים (אלא אם כן הוסכם אחרת), ולא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד תחילת הלימודים.
  • למען הסר ספק, מובהר כי מחיר הקורס כולל את כל חומר הלימוד בקורס ואינו כולל חומר או תשלומים עבור המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 3. במידה ואבטל את הרשמתי לקורס ו/או אפסיק את לימודיי במשך תקופת הקורס, בין אם השתתפתי בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא אהיה זכאי/ת להחזר כספי כלשהו, בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן:
  • במקרה של ביטול הרשמה לקורס עד שלושה שבועות ממועד הרישום לקורס (ובתנאי שההרשמה בוצעה לפני 01.06), אהיה זכאי/ת למלוא החזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור מחיר הקורס.
  • במקרה של ביטול הרשמה בחלוף שלושה שבועות ממועד ההרשמה לקורס ובתנאי שהביטול בוצע לפני 01.06), אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים למעט דמי הרשמה בסך 500 ₪.
  • במקרה של ביטול הרשמה בחלוף שלושה שבועות ממועד ההרשמה לקורס (ובתנאי שהביטול בוצע לפני 01.06), אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור מחיר הקורס, למעט דמי הרשמה בסך 500 ₪, עלות ערכי ספרי הלימוד בסך 800 ₪ ובדמי טיפול בסך 100 ₪.
  • במקרה של ביטול הרשמה לקורס ממועד תחילת הקורס לא אהיה זכאי/ת לכל החזר תשלומים שהוא.
 4. על אף האמור בסעיפים 3(א) – (ג), במידה ואבטל את השתתפותי בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות שאינן מאפשרות לימודים בכיתה, אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס, ובכפוף למתן הודעה בכתב לבית הספר, והמצאת האישורים המתאימים שיידרשו ע”י בית הספר, תוך ארבעה עשר ימים ממועד התרחשות האירוע, ובכפוף לאישור בית הספר שאכן איני יכול ללמוד בקורס. נסיבות חריגות אלה הנן: גילוי מחלה קשה שלי שלא הייתה ידועה לי טרם פתיחת הקורס, או אשפוז ממושך ולא צפוי שלי, או אובדן של בן משפחה מדרגה ראשונה. למען הסר ספק, יובהר בזאת, כי החזר כמפורט בס”ק זה אינו רלבנטי כלל ועיקר לביטול מסיבות אחרות שאינן מנויות בו, לרבות קבלה ללימודים גבוהים ו/או כל סיבה אחרת.
 5. אשר לתנאי הלימוד העיקריים בבית הספר:
  • בית הספר מתחייב לספק קורס על פי מערכת הלימודים המפורסמת באתר בית הספר.
  • סה”כ ימנו שעות הקורס לא פחות מ-180 שעות אקדמיות.
  • בית הספר מתחייב לספק לתלמיד אפשרות כניסה לאזור כניסת תלמידים באתר בית הספר.
 6. בית הספר רשאי לבטל ו/או לשנות את הקורס ו/או את המועד ו/או את המיקום שנקבע לקיום הקורס בהתראה של עד 14 ימים לפני מועד פתיחתו. במקרה של ביטול הקורס על ידי בית הספר אהיה זכאי להחזר כספי מלא, וחומר הלימוד, ככל שהתקבל על ידי, יישאר ברשותי. במקרה של שינוי במועדי הקורס ו/או במקום עריכת הקורס כאמור, אהיה זכאי להודיע על רצוני בביטול הרשמתי לקורס תוך 72 שעות ממועד היוודע דבר השינוי ואהיה זכאי להחזר כספי מלא בגין הכספים ששולמו על ידו.
 7. בית הספר רשאי להוסיף ו/או לשנות את מבנה הקורס כפי שימצא לנכון. בית הספר מתחייב להביא כל שינוי כאמור לידיעתי מראש.
 8. במקרה של היעדרות משיעור/תגבור מכל סיבה שהיא, אין בית הספר ו/או מורה הקורס אחראים להשלים את החומר הנלמד באותם מפגשים, גם הודעתי על כך מראש.
 9. חובת ההרשמה לבחינת המתא”ם וההתעדכנות בתנאי הקבלה של האוניברסיטאות / המכללות חלה עלי בלבד.
 10. הריני מאשר/ת כי:
  • במידה ובית הספר ימצא כי אינני מתאים ללימודים בקורס מבחינה התנהגותית, שמורה לו הזכות להפסיק את לימודיי בקורס, בכפוף להחזר כספי, אם מגיע, בהתאם לכללי ההחזר הנקובים בסעיף 3(א) – 3(ד).
  • כל פיגור בתשלום שיעלה על עשרה ימים ולא יוסדר תוך אותם עשרה ימים, יהווה הפרה יסודית של התחייבויותיי עפ”י הסכם זה, אשר תזכה את בית הספר בזכות להפסיק לאלתר את לימודי בקורס, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לבית הספר לפי כל דין ו/או לפי הסכם זה, לרבות זכותו לגבות את מלוא הסכומים המגיעים לו, בהתאם לתנאי ההחזר המפורטים בסעיף 3 בהסכם זה, והוצאות הגביה.
  • בכל מקרה של מחלוקת עובדתית כלשהי בין בית הספר וביני, יהווה כל תיעוד בתוכנות בית הספר, ראיה לכאורה לתוכנו של התיעוד.
 11. הנני מצהיר כי אינני ולא הייתי מועסק באחד ממכוני ההכנה למתא”ם. כמו כן, הנני מצהיר כי אינני בן/בת משפחה של אדם העוסק באחד ממכוני ההכנה למתא”ם.
 12. האמור בהסכם זה משקף את ההסכמות ביני לבין בית הספר ואין בפרסומים אחרים, לרבות פרסומים באינטרנט, לשנות מהסכם זה.

כניסה לקמפוס המקוון

דילוג לתוכן